Как да ползвате ресурсите на библиотеката?

За да ползвате ресурсите на библиотеката, трябва да сте наш читател с валидна регистрация.

Как да се регистрирате като читател?

 • Регистрацията се извършва  само лично – на място в библиотеката или чрез модул “Моята библиотека”. Научете подробно за начина и видовете регистрация, и други процедурни стъпки в рубриката  За Читателите => Правила за ползване.

Искате да заемете книга за дома. Как става това?

 • Библиотеката има различни отдели, които предлагат възможност за заемане на книги и други материали за дома:
  – Отдел Книгозаемане;
  – Детски и средношколски комплекс;
  – Отдел Изкуство;
  – Немска читалня;
  – Американска читалня.
  Част от отделите разполагат с обособени фондове, съобразно възрастта или тематиката на търсените библиотечни документи, както са например Детски и средношколски комплекс и отдел Изкуство.
 • Уточнете какви точно автори, заглавия или теми ви интересуват, като за целта може да използвате онлайн каталога на библиотеката http://catalog.libvar.bg. Там може да откриете информация в коя сграда или в кой отдел се ползва търсения от Вас материал.
 • За да заемете библиотечен документ за дома е нужно да имате активна минимум месечна регистрация, но е за предпочитане да се възползвате от възможността за шестмесечна или годишна такава.
 • Връщайте навреме заетите книги и ги пазете. За просрочване на датата за връщане, както и за загуба или повреждане на книга, се дължи глоба.

Какви каталози има и как се търси в тях?

Библиотеката разполага с два вида каталози: електронни и традиционни. Традиционните от своя страна се делят на азбучни и систематични.

Електронните каталози са достъпни онлайн на следния уеб адрес: catalog.libvar.bg

За улеснение търсенето е обособено отделно за Книжни и некнижни носители и за Периодика.  Търсенето в Книжните и некнижни носители е изведено по три основни параметъра: заглавие  или част от заглавие, автор и предметна рубрика. В Периодичните издания параметрите за търсене са: заглавие, местоиздаване и предметна рубрика.

Всички материали, пристигнали в библиотеката след 2000-та година, могат да бъдат намерени единствено в електронния каталог. Периодичните издания са изцяло описани в електронен вариант.  В библиотеката са обособени читателски компютърни работни места за търсене в каталозите.

Традиционни каталози – азбучен каталог. В азбучния каталог каталожните картички са наредени в общ азбучен ред по фамилните имена на авторите, по имената на колективите или по първата дума от заглавието при книги без автор или книги с повече от трима автори.

За улеснение картичките, започващи с една и съща начална буква, са отделени с разделители, на които са означени срички, цели думи и имена на различни автори.

Припомняме, че системата (посоката) на редене в библиотеката – независимо дали на книги по стелажите или на чекмеджета по каталозите – е отляво надясно и отдолу нагоре.

Традиционни каталози – систематичен каталог. Кога и какво да търсим в него?

Ако търсите книги по дадена тема, но нямате библиография. Ако няма информация за автора, азбучният каталог не е от полза. Решението е систематичния каталог. Той съдържа информация  за книгите от една и съща област на знанието, подредени по определена система.

Систематичните каталози представят книгите от фонда на библиотеката тематично, по области на знанието. Отраслите на знанието са систематизирани в 10 отдела номерирани за удобство от 0 до 9. Всеки отдел от своя страна се дели на подотдели, подотделите се делят на раздели и други по-малки деления.

В отделите, подотделите и разделите каталожните картички са подредени азбучно – първо на кирилица, след тях на латиница. Принципът на подредба е като в азбучния каталог. В библиотека “Пенчо Славейков” систематичният каталог на книги е разделен на четири блока – книги за периода до 1967 година, от 1967 до 1988 г., от 1988 до 1992 г., от 1992 до 2000 година.

Ползването на систематичния каталог се улеснява от азбучно-предметен показалец. В него различните понятия са отново в азбучен ред, като срещу всяко от тях е отбелязан индексът, по който в систематичния каталог може да се намери съответната литература. На практика информацията в систематичния каталог и в азбучния каталог се припокрива – всяка една книга има своя каталожна картичка и в двата. Затова ако имате проблеми със записа на някоя от картичките, потърсете я паралелно и в другия каталог.

ВАЖНО! От 2000-та година традиционните каталози  са замразени и информацията в тях не се обновява!

Какво е това „сигнатура”?

Условният знак, който се поставя на етикета на книгата, както и на гърба на заглавната страница се нарича сигнатура. Този знак показва и мястото на книгата на лавицата или в хранилището. За да може една книга да бъде извадена е необходимо читателят да открие сигнатурата на книгата  в каталога, преди да я поръча на библиотекаря.

Как се стига до сигнатурата в каталозите?

В електронния каталог на книжни и некнижни носители.

Каталогът предлага три параметъра на търсене –  заглавие или част от заглавие, автор и предметна рубрика (дисциплина или раздел от знанието).

Съвети! Не вписвайте в полето за търсене теми – базата данни е за заглавия, автори и предметни рубрики; каталогът не е интернет търсачка. Ако един символ или словосъчетание  не съвпадат, ще се получи отрицателен или нерелевантен на вашето запитване отговор.

Следващата стъпка в каталога е таблицата с резултатите. В зависимост от параметъра на търсене – заглавие, автор, рубрика – е и съдържанието на таблиците; ще видите допълнителна информация – брой намерени резултати, подрубрики, брой заглавия за даден автор или рубрика,  ISBN за книги, година на издаване и др.

Това е междинна стъпка. За да стигнете до сигнатурата, трябва да последвате връзката (кликнете) върху заглавието на книгата, което ви интересува, и да влезете в нейния електронен запис.  ISBN не е сигнатури!

Каталожният запис има три вида описание – кратко, пълно и ISBD. В трите формата информацията за книгата е разкрита с различни елементи от библиографското описание.

Съвети! В краткото описание сигнатурата не е визуализирана, затова вижте другите две описания.

Съвети! Допълнителната информация, която можете да извлечете, е относно подзаглавните данни на книгата, издателски данни, година на издаване, УДК, инвентарните номера и др. Препратките към автор и предметни рубрики ще ви бъдат от полза за по-обхватно търсене. В пълното описание ще срещнете и статуса на книгата, който ви дава информация дали книгата се заема за дома или се ползва само на място в читални зали.

Информацията, показана в ISBD (International Standart Bibliographic Description) описанието, представя  електронния вариант на традиционните каталожни картички – каквито ще срещнете в азбучния и систематичния каталог. Сигнатурата(ите) е(са) най-горе в ляво.

В електронния каталог на периодични издания

Каталогът предлага три параметъра на търсене – по заглавие, местоиздаване и предметна рубрика.

Следващата стъпка  в каталога е таблицата с резултатите. В зависимост от параметъра на търсене е и съдържанието на таблиците; ще видите допълнителна информация – брой намерени резултати, брой заглавия, вид на периодичното издание (вестник, списание, юбилеен лист и пр.), наличието на дигитално копие (част от Варненските периодични издания от края на XIX в. и началото на XX в. са дигитализирани), издатели, ISSN за периодичното  издание, година на издаване и др.

Това е междинна стъпка. За да стигнете до сигнатурата, трябва да последвате връзката (кликнете) върху заглавието на изданието, което ви интересува, и да влезете в каталожния запис. ISSN не е сигнатура!

Каталожният запис има три вида представяне – кратко, пълно и ISBD. В трите формата информацията за периодичното издание е разкрита с различни елементи от библиографското описание.

Съвети! В краткото описание сигнатурата не е дадена, затова вижте другите две описания.

Сигнатурите в записа са визуализирани непосредствено до  пълното описание.

Съвети! Допълнителната информация, която можете да извлечете, е относно предишно заглавие на периодичното издание, издателски данни, година на издаване, периодичност, УДК, уеб сайт на изданието и др. В пълното описание ще срещнете и информация за подвързаните екземпляри.

Информацията показана в ISBD (International Standart Bibliographic Description) описанието представя  електронния вариант на традиционните каталожни картички – каквито ще срещнете в азбучния и систематичния каталог. Сигнатурата(ите) е(са) най-горе в ляво.

 В азбучния и систематичния каталози на библиотеката

Основната сигнатура е винаги в горния ляв ъгъл на каталожната картичка. Ако има и други сигнатури, показващи местоположението на други  екземпляри – те са изписани на картичката по вертикала или хоризонтала.

Съвети! Запишете всички тези данни – сигнатури, автор, заглавие – на заемната бележка и направете поръчка за материала.

Как се заявява книга или периодично издание?

Можете да заявите вашата поръчка на сайта на библиотеката чрез формуляр за онлайн заявка или на място в библиотеката чрез попълване на заемна бележка.

За да заявите поръчката си коректно, трябва да сте намерили съответното заглавие и неговата сигнатура в каталозите.

За книги е необходимо да имате информация за: сигнатура, автор, заглавие. При онлайн заявката се допускат до 3 /три/ заглавия на книга и/или 2 /две/ периодични издания и до три заявки за един читател. При заявки в традиционен хартиен вариант на място в библиотеката се изписва  отделна заемна бележка за всяка книга или периодично издание. Ако книгата има повече от една сигнатура, задължително се вписват всичките. Ако поръчвате повече от един брой периодика  за различни години от едно и също издание, заявете ги на една обща бележка.

След подаването на заявката е нужен технологичен срок, докато заявеното издание бъде изнесено от хранилищата. Отбележете, че периодични издания  не се заемат за дома!

Кои книги се заемат за вкъщи?

Всички книги на свободен достъп в сектор Книгозаемане за дома. Също и книгите със статус „Заема се за дома“, когато са в наличност в хранилище и не са предоставени за ползване на друг читател.

Заемането за дома се извършва от библиотекар или чрез системата за самостоятелно заемане, намираща се в Книгозаемане за дома.

Част от книгите са със статус „Само за читални зали” и могат да се ползват само на място в библиотеката.

Какъв е срокът за заемане на книги?

Срокът за заемане на книги за дома е 20 календарни дни. Ако до изтичане на читателската регистрация остават по-малко от 20 дни е задължително срокът да бъде удължен.

Същият е срокът и за запазване на книги и периодични издания  в съответната читалня.

При невъзможност да върнете книгите навреме, има ли варианти за презаписване?

Има. Книгите могат да се презаписват до 2 пъти последователно. Можете да се обадите по телефона в отдела, от който сте заели книгата (вижте “За читателите => Отдели”).

За презаписване на книги можете да използвате и следните e-mail адреси:

Презаписването става чрез номера на читателската карта или чрез трите имена. Впишете и заглавията на заетите книги. Заявката за презаписване се счита за валидна, когато получите потвърждение.

Ако сте регистриран потребител в модул “Моята библиотека”, можете да използвате секция “Презаписване” на модула.

Какво е БиблиоМат и как се използва?

 • БиблиоМат е устройство, което позволява да вземете желаните от Вас книги по всяко време на денонощието, през работните, почивните и празничните дни, 24/7, без да влизате в библиотеката. Библиоматите са два – единият е поставен до входа на Основна сграда на библиотеката на бул. Сливница № 34, а другият пред Отдел Изкуство на ул. Ген. Паренсов 3.

 • За да вземете книгите си чрез БиблиоМат е необходимо да направите Е-заявка, в която отбелязвате, че искате да позлвате услугата. След проверка на статуса и наличността на заявените материали, до 24 часа ще получите e-mail кои от заявените книги можете да получите чрез библиомата и кои са достъпни само на място в библиотеката. В отделно съобщение ще Ви бъде изпратена информация за номера на клетката и кода за достъп. От този момент нататък ще имате на разположение 48 часа, в които да вземете своите книги.

 • За Ваше удобство книгите ще бъдат записани във Вашия е-картон, като ще приложим и разпечатка какво сме Ви оставили в библиомата. Непотърсените до 48 часа книги ще бъдат отписани и върнати в хранилищата на библиотеката.

Как са подредени книгите в Книгозаемане за дома и как да намерите това, което търсите?

 • Книгите са наредени по стелажите в азбучен ред (по фамилните имена на авторите, по имената на колективите или по първата дума от заглавието при книги без автор или книги с повече от трима автори), отляво надясно и отдолу нагоре.
 • Стелажите са снабдени с обозначителни табели – напр. “Българска художествена литература”; указващи разделители за индекса, за изявени и познати автори; при художествената литература, обемаща по-голямата част от подръчния фонд, има и буквени разделители.
 • За някои от художествените литератури е предприето и допълнително разпределение по вид съчинения – напр. събрани съчинения от български автори с индекс 886.7(081).
 • В библиотека “Пенчо Славейков” процедурата на заемане на книги за дома е изцяло автоматизирана – читателските картони са електронни, достъпът до картона става чрез читателската карта. През 2016 год. е въведена и система за самостоятелно заемане за дома, където читателят сам може да запише книгите, които желае да заеме.
 • В залите с книги спазвайте правилната подредба на книгите по стелажите, работете с разделители. Сезирайте библиотекарите при забелязано физическо увреждане на библиотечния материал.

Не забравяйте, че книгите налични в Книгозаемане за дома  са около  петнадесет процента спрямо общия библиотечен фонд. Всички останали книги могат да се заявят  и четат в читални зали.

Ако нямате конкретни автори и заглавия, но имате тема, конспект, за които трябва да намерите литература. Какво се прави?

 • Насочете се към каталозите на библиотеката. Регионална библиотека “Пенчо Славейков” разполага с електронен каталог, достъпен в интернет и където можете да търсите по предметна рубрика, отговаряща на вашата тема. В Каталожна зала се намират и традиционните каталози – в случай че нужните ви книги или периодика са от по-ранни години.
 • Ако ви е необходима подробна библиография, можете да се възползвате от нашата услуга “Библиографска справка”. Обърнете се към Информационния център на библиотеката. Справка може да се поръча и онлайн .

Обърнете внимание, че заявяването на дадена книга или периодично издание, които да бъдат извадени от  хранилищата  следва определена процедура: намиране на книгата, попълване на заемна бележка с данните на документа (сигнатура, автор, заглавие, година/брой), изчакване на резултат.

Книгата, която търсите, липсва в каталозите на библиотеката. Можем да ви помогнем!

Можем. Съществува отдел Междубиблиотечно заемане, който ще ви достави книгата от друга библиотека в България или чужбина.  За повече информация прочетете Услуги => Междубиблиотечно заемане. Възможно да направите заявка за доставка на книга и онлайн.