Политика за защита на личните данни (Privacy notice)

Обща информация

Регионална библиотека „Пенчо Славейков” осъществява дейността си в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.
В качеството си на администратор на лични данни по предоставяне на библиотечни услуги, Регионална библиотека „Пенчо Славейков” събира единствено данни на лицата дотолкова, доколкото са необходими за предоставянето на услугата, като съхранява данните според изискванията на Регламента.

Информация относно Администратора на лични данни

Регионална библиотека „Пенчо Славейков”
гр. Варна, 9000, бул. Сливница 34
E-mail:  office@libvar.bg

Информация относно длъжностното лице по защита на личните данни

Даниела Илиева
Регионална библиотека „Пенчо Славейков”
Телефон: +359 52 659180
E-mail: dpo@libvar.bg

Основание за събиране, обработване и съхраняване на Вашите лични данни

Чл. 1. (1) Регионална библиотека „Пенчо Славейков” събира и обработва Вашите лични данни във връзка с предоставянето на библиотечни услуги на основание чл. 6, ал. 1, Регламент (ЕС) 2016/679, въз основа на едно от следните основания:

 • спазване на законово задължение, което се прилага спрямо Регионална библиотека „Пенчо Славейков”;
 • за целите на легитимните интереси на Регионална библиотека „Пенчо Славейков”;
 • изрично получено съгласие от Вас като ползвател на услугите.

(2) Регионална библиотека „Пенчо Славейков” е администратор на лични данни по отношение на Вашите данни като ползватели на нашите услуги.

Цели и принципи при събирането, обработването и съхраняването на Вашите лични данни

Чл. 2. (1) Регионална библиотека „Пенчо Славейков” събира и обработва личните данни, които Вие ни предоставяте във връзка с използването на услуги, предоставяни във и от библиотеката, както и за записване за участие в наши събития за следните цели:

 • създаване на профил на читателя/ползвателя за предоставяне на библиотечни услуги;
 • регистрация на участник в събитие, изискващо задължителна регистрация и организирано от Регионална библиотека „Пенчо Славейков”;
 • финансово-счетоводни цели;
 • статистически цели;
 • защита на информационната сигурност;
 • обезпечаване на изпълнението на договорни отношения за предоставяне на съответната услуга;
 • изпращане на информационни съобщения.

 (2) Регионална библиотека „Пенчо Славейков” спазва следните принципи при обработката на Вашите лични данни:

 • законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;
 • ограничение на целите на обработване;
 • съотносимост с целите на обработката и свеждане до минимум на събираните данни;
 • точност и актуалност на данните;
 • ограничение на съхранението с оглед постигане на целите;
 • цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни.

(3) При обработването и съхранението на личните данни, Регионална библиотека „Пенчо Славейков” може да обработва и съхранява личните данни с цел защита следните си легитимни интереси:

 • изпълнение на задълженията си към Национална агенция по приходите, Министерство на вътрешните работи, Министерството на културата, НСИ и други държавни и общински органи.

Какви видове лични данни събира, обработва и съхранява Регионална библиотека „Пенчо Славейков”?

Чл. 3. (1) Регионална библиотека „Пенчо Славейков” извършва следните операции с личните данни за следните цели:

 • Регистрация на читатели/ползватели в информационната система на библиотеката с цел предоставяне на библиотечни услуги с оглед на съхраняване и опазване на библиотечните фондове. 

 (2)  Регионална библиотека „Пенчо Славейков” обработва следните категории лични данни и информация за следните цели и на следните основания:

 • Данни за идентификация на читателя/ползвателя на услуги на библиотеката: име, презиме и фамилия, ЕГН, номер на ЛК, адрес, електронна поща, телефон;
  • Цел, за която се събират данните: 1) За регистрация на потребител и издаване на Читателска карта; 2) За осъществяване на връзка с потребителя и изпращане на информация към него;
  • Основание за обработка на личните Ви данни: Закон за задълженията и договорите, Закон за обществените библиотеки, Закон за счетоводството, Закон за статистиката.
 • Допълнителни данни, предоставяни от Вас: пол, професия, образование.
  • Цел, за която се събират данните: за нуждите на НСИ.
  • Основание за обработка на данните: Закон за статистиката.

(3) Регионална библиотека „Пенчо Славейков” не събира и не обработва лични данни, които се отнасят за следното:

 • разкриват расов или етнически произход;
 • разкриват политически, религиозни или философски убеждения, или членство в синдикални организации;
 • генетични и биометрични данни, данни за здравословното състояние, данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация.

(4) Личните данни се събират от Регионална библиотека „Пенчо Славейков” лично от лицата, за които се отнасят, с изключение на лица под 14 години, чиито данни се събират от родителите или от законния им настойник.

(5) Регионална библиотека „Пенчо Славейков” не извършва автоматизирано взимане на решения на база лични данни.
Срок на съхранение на личните Ви данни

Чл. 4. (1) Регионална библиотека „Пенчо Славейков” съхранява личните данни, които е необходимо да пази по силата на приложимото законодателство за съответния предвиден срок. След изтичането на този срок, Регионална библиотека „Пенчо Славейков” полага необходимите усилия да изтрие и унищожи всички Ваши данни, без ненужно забавяне.
Предаване на вашите лични данни за обработване

Чл. 5. (1) Регионална библиотека „Пенчо Славейков” може по собствена преценка да предава част или всички Ваши лични данни на обработващи лични данни за изпълнението на целите за обработване при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679.

(2) Регионална библиотека „Пенчо Славейков”  Ви уведомява в случай на намерение да предаде част или всички Ваши лични данни на трети държави или международни организации.

Вашите права при събирането, обработването и съхранението на личните ви данни

Право на достъп

Чл. 6. (1) Вие имате право да изискате и получите от Регионална библиотека „Пенчо Славейков” потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с Вас.

(2) Вие имате право да получите достъп до данните, свързани с Вас, както и до информацията, отнасяща се до събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни.

(3) Регионална библиотека „Пенчо Славейков”  Ви предоставя, при поискване, копие (на хартиен носител) от обработваните лични данни, свързани с Вас.

Право на коригиране или попълване

Чл. 7. Вие можете да поискате да бъдат коригирани или попълнени неточните или непълните лични данни, свързани с Вас.

Право на изтриване („да бъдеш забравен“)

Чл. 8. (1) Вие имате правото да поискате от Регионална библиотека „Пенчо Славейков” изтриване на свързаните с Вас лични данни, а Регионална библиотека „Пенчо Славейков” има задължението да ги изтрие, без ненужно забавяне, когато е налице някое от посочените по-долу основания:

 • личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
 • личните данни са били обработвани незаконосъобразно;

 (2) Регионална библиотека „Пенчо Славейков” не е длъжна да изтрие личните данни, ако ги съхранява и обработва:

 • за спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в правото на ЕС или правото на държавата членка, което се прилага спрямо Администратора или за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са му предоставени;
 • за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели;
 • за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

(3) За да упражните правото си на „забравяне“, Вие следва да подадете писмено искане до Регионална библиотека „Пенчо Славейков”, както и да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните, като представите на място своята лична карта за целите на идентификацията.

(4) Регионална библиотека „Пенчо Славейков” не изтрива данните, които има законово задължение да съхранява, включително за защита по повод отправени срещу нея съдебни претенции или доказване на свои права.

Право на възражение

Чл. 9. Вие можете да възразите по всяко време срещу обработването на лични данни от Регионална библиотека „Пенчо Славейков”, които се отнасят до Вас.

Вашите права при нарушение на сигурността на личните ви данни

Чл. 10. (1) Ако Регионална библиотека „Пенчо Славейков” установи нарушение на сигурността на личните Ви данни, което може да породи висок риск за Вашите права и свободи, ние Ви уведомяваме, без ненужно забавяне, за нарушението, както и за мерките, които са предприети или предстои да бъдат предприети.

(2) Регионална библиотека „Пенчо Славейков” не е длъжна да Ви уведомява, ако:

 • е предприела подходящи технически и организационни мерки за защита по отношение на данните, засегнати от нарушението на сигурността;
 • е взела впоследствие мерки, които гарантират, че нарушението няма да доведе до висок риск за правата Ви;
 • уведомяването би изисквало непропорционални усилия.

Други разпоредби

Чл. 11. В случай на нарушаване на правата Ви, съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, както следва:

Комисия за защита на личните данни
гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Телефон: +359 2 9153518
Email: kzld@government.bgkzld@cpdp.bg
Уеб сайт: www.cpdp.bg

Политика за използване на бисквитки (Cookie Policy)

Сайтът на Регионална библиотека „Пенчо Славейков” използва бисквитки, които са важни за коректната му работа. Посещавайки нашия сайт, Вие приемате използването на бисквити.

Основание за събиране, обработване и съхраняване на Вашите лични данни

Видове бисквитки, които използваме:

 • Задължителни бисквитки

Тези бисквитки са необходими за коректната работа на уебсайта. Например, с тези бисквитки ви показваме информацията на нашия сайт на правилния език.

 • Аналитични бисквитки

Благодарение на тези бисквитки, ние следим посещаемостта на нашия сайт и можем да анализираме доколко нашите потребители работят лесно с него (бисквитки на Google Analytics). Тези бисквитки не ни дават никаква информация за вашите лични данни. Те ни показват кои страници от сайта ни сте разгледали, дали сте посетили сайта ни през мобилно или десктоп устройство и други анонимни данни.

 • Функционални бисквитки

Тези бисквитки Ви позволяват да използвате пълната функционалност на сайта ни, да гледате видеата в него, да ни пишете на чата, както и да запомняте предпочитания език, на който да се зарежда информацията на нашия сайт.

Настройките на бисквитките, които получавате от нашия сайт, можете да направите в браузъра, който използвате. Имайте предвид, че ако ограничите някои видове бисквитки, е възможно сайтът ни да не работи напълно коректно и да не можете да използвате пълните му функционалности.

Мерки за сигурност по отношение сигурността на личните данни, съхранявани в инфраструктурата на Регионална библиотека “Пенчо Славейков”

Сигурността на всеки тип информация, включително и лични данни, намиращи се на нашите сървъри е приоритет и основна отговорност за нас като организация кумулираща ежедневно аналитични данни от различни източници.

Наред с положените усилия да отговорим напълно на новия регламент за защита на личните данни, разполагаме със защитна стена и архивни сървъри, защитени от неоторизиран достъп до информация. Защитата работи на няколко нива и блокира опитите за компрометиране на библиотечните каталози, дигиталната библиотека, включително всяка друга информация, а в частност и личните данни.