ДИРЕКТОР

Радка Калчева

НАПРАВЛЕНИЯ

Направление "Обслужване на читатели"

Отдел “Книгозаемане, читални, съхранение на библиотечния фонд и междубиблиотечно заемане”

Главен библиотекар Деница Чолакова
Росица Тодорова

Отдел “Изкуство”

Главен библиотекар Росица Тодорова

Отдел “Детски и средношколски”

Библиотекар-експерт Зорница Петрова
Цветелина Войчева

Отдел “Американска читалня”

д-р Цветелина Войчева
Бойка Тодорова

Отдел “Немска читалня”

Бойка Тодорова

Направление "Библиотечни фондове и каталози"

Отдел “Каталогизация”

Главен библиотекар Румяна Недкова

Отдел “Комплектуване на библиотечните фондове”

Библиотекар-експерт Ваня Трандова
Мадлена Герова

Отдел “Периодика”

Мадлена Герова
Даниела Илиева
Направление "Библиотечна експертно-консултантска дейност. Редки и ценни сбирки. Дигитален център"

Главен библиотекар Даниела Канева

Кристиана Димчева
Направление "Редакционно-издателска дейност. Варненски исторически архив. Връзки с обществеността"

Главен библиотекар Кристиана Димчева

Направление "Справочно-библиографска информация"

Главен библиотекар Емил Демирев

Направление "Информационни технологии"

инж. Наталия Ангелова

Нина Велкова
Направление "Административна и финансово-стопанска дейност"

Главен счетоводител Нина Велкова