Из “Правила за обслужване на читателите” виж целия документ >>>

Относно регистрацията

Библиотеката предоставя достъп на читателите  до  фондове и услуги срещу платен Дневен пропуск или Читателска карта за месечен, шестмесечен или годишен абонамент. Регистрацията на читателите става след  представяне на официален документ за самоличност (за читатели-пенсионери или инвалиди е нужно и съответното удостоверение). Читателската карта  е лична и не се преотстъпва, ползва се единствено от титуляра. Изключения се правят в случаите, когато титулярът е трайно възпрепятстван и го представлява упълномощено лице.

С акта на регистрация читателят се задължава:
– да представя читателската карта при посещение в библиотеката;
– да бъде отговорен за опазването на библиотечните документи;
– да спазва установения ред в библиотеката.

  Читателски абонамент

  • Годишен абонамент

10 лв.

  • Шестмесечен абонамент

6 лв.

  • Месечен абонамент

4 лв.

  • Дневен пропуск

1 лв.

Читателски абонаменти за пенсионери

  • Годишен абонамент

4 лв.

  • Шестмесечен абонамент

2 лв.

Читателски абонаменти за ученици

  • Годишен абонамент

5 лв.

  • Шестмесечен абонамент

3 лв.

  • Месечен абонамент

2 лв.

 Читателски абонаменти за лица с документ за инвалидност от ТЕЛК

  • Годишна карта

безплатна

 

Относно заемането на материали за дома

Библиотечни документи се предоставят за ползване за дома само при наличие на повече от един екземпляр. Справочници, речници, енциклопедии и материали, които са само в един екземпляр, се ползват на място в читалните зали на библиотеката.
Библиотечни документи за дома не се заемат с Дневен пропуск. Срокът на заемане е 20 дни и може да бъде удължен двукратно след презаписване на заетите материали на място, по телефона или на e-mail (виж раздел За читателите => Услуги). Ако до изтичане на абонамента остават по-малко от 20 дни – материали за дома не могат да се заемат.
При закъснение повече от 6 месеца, читателят губи право за заемане на литература за дома за определен срок от време.
При изгубена библиотечна книга се определя глоба въз основа на Наредбата за запазване на библиотечните фондове.

Всеки последен четвъртък на месеца библиотеката не работи с читатели, поради ежемесечна профилактика на фондовете.

През месец август библиотеката организира във фоайето на централната сграда „Лятна читалня” с подбор от литература за отмора и удоволствие. Предлага се и актуална преса, и достъп до интернет.
„Лятната читалня” е отворена от 8:30 до 17:00 часа.