Из “Правила за обслужване на читателите” виж целия документ >>>

Относно регистрацията

Библиотеката осигурява на всеки гражданин равноправен достъп до своите фондове и услуги, като единствено условие е да се регистрира като неин читател. Отношенията между Библиотеката и читателя възникват с акта на издаването на читателска карта. Регистрацията е за срок от дванадесет, шест или един месец (считано от датата на записване), или дневен пропуск за достъп до Библиотеката.

Регистрацията на читателите става след  представяне на официален документ за самоличност (за читатели-пенсионери или лица с решение на ТЕЛК е нужно и съответното удостоверение). Читателската карта е лична и не се преотстъпва, ползва се единствено от титуляра. Изключения се правят в случаите, когато титулярът е трайно възпрепятстван и го представлява упълномощено лице.

С акта на регистрация читателят се задължава:
– да представя читателската карта при посещение в библиотеката;
– да бъде отговорен за опазването на библиотечните документи;
– да спазва установения ред в библиотеката.

Такси за издаване на читателска карта на носител 

На основание на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Варна, приета с Решение на Обс No 2452-2(44) / 05.06.2013 г., Приложение 1 към Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Варна, т. III, 3 и Приложение 2 към Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Варна, т. 11.6, допълнено в Раздел “Библиотеки” – Регионална библиотека ”Пенчо Славейков” гр. Варна с Решение на Обс No 3438-12(40) / 04.04.2006 г.

  • 12 месеца

10 лв.

  • 6 месеца

6 лв.

  • 1 месец

4 лв.

  • 1 ден (дневен пропуск)

1 лв.

За пенсионери

  • 12 месеца

4 лв.

  • 6 месеца

2 лв.

За ученици

  • 12 месеца

5 лв.

  • 6 месеца

3 лв.

  • 1 месец

2 лв.

 За лица с документ за инвалидност от ТЕЛК

  • 12 месеца

безплатна

 

Относно заемането на материали за дома

Библиотечни документи се предоставят за ползване за дома само при наличие на повече от един екземпляр. Справочници, речници, енциклопедии и материали, които са само в един екземпляр, се ползват само на място в читалните зали на библиотеката.
Библиотечни документи за дома не се заемат с Дневен пропуск. Срокът на заемане е 20 дни и може да бъде удължен двукратно след презаписване на заетите материали на място, по телефона или на e-mail (виж раздел За читателите => Услуги). Ако до изтичане на регистрацията остават по-малко от 20 дни – материали за дома не могат да се заемат.
При изгубена библиотечна книга се определя глоба въз основа на Наредбата за запазване на библиотечните фондове.