Проект “Сътрудничество и обвързаност чрез библиотечната технология” (CULT – Collaboration and Utilization through Library Technology)

2019-1-BG01-KA104-061404 Стартирал: 2019 г.         Завършил: 2020 г. Проект Сътрудничество и обвързаност чрез библиотечната технология (CULT – Collaboration and Utilization through Library Technology) е финансиран по Програма „Erasmus+” на Европейската комисия. Проектът е по дейност КД1 Образование за възрастни. Десет служители на Регионална библиотека „Пенчо Славейков” – Варна бяха разпределени в две работни групи, съобразно…