Книгата е резултат на трийсетгодишни изследвания, а авторът й е изкуствовед с богат опит и множество публикации в областта на изкуството. В настоящото издание особено място заема преработената и допълнена разработка за Питер Брьогел Старши и монографичните очерци за Кира Викторовна Корнилович, водещ учен в областта на древноруското изкуство. Книгата има шест раздела, включващи разкази за български и европейски художници, изложби и събития в областта на изобразителното изкуство. Трудът е адресиран както към ученици и студенти, така и към по-широк кръг читатели.

Розалина Пепеланова в каталога на библиотеката   >>>