Кирил Попов е изявен български литературовед, изкуствовед и публицист. Публикувал е студии за забележителни български творци. В научно-критическата му дейност изключително място заемат проучванията му за всичко значимо в българското изобразително изкуство. Българският народен орнамент със своята неувяхваща красота също е обект на изследване от Кирил Попов. Настоящата книга разглежда везбена, тъканна и плетена орнаментика от периода XVIII – XX век. Авторът анализира формите, цвета и композицията на орнаментите и самият той споделя, че мисията на книгата му ще е изпълнена, “ако е засилила интереса на читателя към народните орнаменти, защото вниманието към тях се предизвиква не само от научни проблеми, но и от творческото усвояване на богатото орнаментално наследство.”

Кирил Попов в каталога на библиотеката  >>>