Договор No

2022-2-BG01-KA122-ADU-000095803

null

Програма Еразъм+, 2022 – Мобилност на кадри в обучението на възрастни

Проект:  Мобилност, отворени ресурси и обмен / MORE – Mobility, Open Resources and Exchange

Начало: 6.02.2023

Финал: 5.02.2024

Проектът е във връзка с участие на представители от Регионална библиотека „Пенчо Славейков” – Варна в мобилност за повишаване на квалификацията и обмяна на опит в сродни институции в Румъния, което да повлияе върху ефективността на библиотечните процеси, включително, тяхната оптимизация и създаването на нови библиотечни услуги според нуждите на потребителите.

Целите са фокусирани към:

• повишаване на професионалната квалификация на новопостъпили и млади специалисти чрез запознаване с успешни европейски практики в сродни институции;
• разширяване на компетентностите по отношение на дигитализацията и съхраняване на културното наследство;
• повишаване на професионалната осведоменост и компетентност чрез обмяна на опит в международна среда;
• изграждане на умения за работа в екип на международно ниво;
• запознаване с нова културна среда;
• развиване на езиковите умения и компетенции.

В резултат на дейностите по проекта се очаква да се:

• разработи и внедри 1 нова библиотечна услуга;

• оптимизират 2 съществуващи библиотечни услуги;

• подобрят вертикалната и хоризонталната комуникация по отношение на работата в екип и в библиотеката като цяло; • повиши броя на читателските посещения, реални и виртуални, с минимум 10% през следващата година, пряко следствие от внедряването на новите услуги;

• подобри на атмосферата за обслужване на потребителите в библиотеката;

• повиши самочувствието на служителите в библиотеката и мотивацията им за личностно и кариерно развитие;

• повишат езиковите компетенции на участниците по английски език.

Регионална библиотека „Пенчо Славейков” – Варна е една от водещите библиотеки в страната в областта на дигитализацията на културно-историческото наследство и е акредитиран агрегатор на данни на Европеана за България. Като такава тя има отговорността да споделя нови идеи и практики с библиотеките в страната при изпълнение на методическите си функции.
Библиотека “Октавиан Гога” в Клуж е една от петте водещи румънски библиотеки в областта на дигитализацията на движимото културно наследство. Участник в платформата Culturalia – дигиталната библиотека на Румъния.
Сътрудничеството между двете библиотеки ще помогне да се обменят добри практики при дигиталната трансформация в условия на криза, да се наблюдава работата на практикуващи професионалисти, да се идентифицират възможности за развитие на нови дигитални услуги.

19 – 23 юни 2023Начало

Линк към събитието със снимки.

19 юни 2023Ден 1

Линк със снимки.

20 юни 2023Ден 2

Линк със снимки.

21 юни 2023Ден 3

Линк със снимки.

22 юни 2023Ден 4

Линк със снимки.

23 юни 2023Ден 5

Линк със снимки.

РБ “Пенчо Славейков”

Ръководител проект: Радка Калчева
E-mail: office@libvar.bg

Координатор: Миглена Стайчева
E-mail: digilab@libvar.bg 

Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява одобрение на съдържанието, което отразява гледните точки само на авторите и не може да се търси отговорност от Комисията за всяка употреба, която може да бъде използвана за информацията, съдържаща се в нея.