Договор No

2022-2-BG01-KA122-ADU-000095803

null

Програма Еразъм+, 2022 – Мобилност на кадри в обучението на възрастни

Проект:  Мобилност, отворени ресурси и обмен / MORE – Mobility, Open Resources and Exchange

Начало: 6.02.2023

Финал: 5.02.2024

Проектът е във връзка с участие на представители от Регионална библиотека “Пенчо Славейков” – Варна в мобилност за повишаване на квалификацията и обмяна на опит в сродни институции в Румъния, което да повлияе върху ефективността на библиотечните процеси, включително, тяхната оптимизация и създаването на нови библиотечни услуги според нуждите на потребителите.
Програма En

Програма Bg

Целите са фокусирани към:

• повишаване на професионалната квалификация на новопостъпили и млади специалисти чрез запознаване с успешни европейски практики в сродни институции;
• разширяване на компетентностите по отношение на дигитализацията и съхраняване на културното наследство;
• повишаване на професионалната осведоменост и компетентност чрез обмяна на опит в международна среда;
• изграждане на умения за работа в екип на международно ниво;
• запознаване с нова културна среда;
• развиване на езиковите умения и компетенции.

В резултат на дейностите по проекта се очаква да се:

• разработи и внедри 1 нова библиотечна услуга;

• оптимизират 2 съществуващи библиотечни услуги;

• подобрят вертикалната и хоризонталната комуникация по отношение на работата в екип и в библиотеката като цяло; • повиши броя на читателските посещения, реални и виртуални, с минимум 10% през следващата година, пряко следствие от внедряването на новите услуги;

• подобри на атмосферата за обслужване на потребителите в библиотеката;

• повиши самочувствието на служителите в библиотеката и мотивацията им за личностно и кариерно развитие;

• повишат езиковите компетенции на участниците по английски език.

Резултати от дейностите по проекта:

• разработени и внедрени 1 нова библиотечна услуга;

• оптимизирани 2 съществуващи библиотечни услуги.

Подробна информация за услугите >>>

Регионална библиотека „Пенчо Славейков” – Варна е една от водещите библиотеки в страната в областта на дигитализацията на културно-историческото наследство и е акредитиран агрегатор на данни на Европеана за България. Като такава тя има отговорността да споделя нови идеи и практики с библиотеките в страната при изпълнение на методическите си функции.
Библиотека “Октавиан Гога” в Клуж е една от петте водещи румънски библиотеки в областта на дигитализацията на движимото културно наследство. Участник в платформата Culturalia – дигиталната библиотека на Румъния.
Сътрудничеството между двете библиотеки ще помогне да се обменят добри практики при дигиталната трансформация в условия на криза, да се наблюдава работата на практикуващи професионалисти, да се идентифицират възможности за развитие на нови дигитални услуги.

Попова, Анна-Мария. MORE: Регионална библиотека `Пенчо Славейков` до Румъния и обратно : Впечатления от библиотеките в Букурещ, Клуж-Нaпока и Сандулещи / Анна-Мария Попова. // ББИА онлайн : списание на Българската библиотечно-информационна асоциация, 2023, N 6, с. 38-41.

“ЧИТАТЕЛница” ЗА ЧЕТЯЩИТЕ ВАРНЕНЦИ // БНТ2, Програма Знание.бг, 05 дек. 2023

Юни 2023 НАЧАЛОТО

Националната библиотека на Румъния – Букурещ

Линк със снимки.

Библиотеката в Клуж „Октавиан Гога“ – централа

Линк със снимки.

Клон Зорилор, Клуж

Линк със снимки.

Библиотеката на Сандулещи

Линк със снимки.

23 юни 2023 Довиждане

РБ “Пенчо Славейков”

Ръководител проект: Радка Калчева
E-mail: office@libvar.bg

Координатор: Миглена Стайчева
E-mail: digilab@libvar.bg 

Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява одобрение на съдържанието, което отразява гледните точки само на авторите и не може да се търси отговорност от Комисията за всяка употреба, която може да бъде използвана за информацията, съдържаща се в нея.