Еразъм акредитация

Начало: 01.01.2023
Финал: 31.12.2027

Акредитация на Регионална библиотека „Пенчо Славейков” по Програма Еразъм+ на Европейската комисия в неформалното образование за възрастни

(2023 – 2027)

Договор No 2022-1-BG01-KA120-ADU-000108641

Удостояването на Регионална библиотека „Пенчо Славейков” – Варна с акредитация по Програма Еразъм+ на Европейската комисия за периода 2023 – 2027 г. е високо отличие и признание за нивото и качеството на предоставените през годините услуги в областта на неформално образование за възрастни. Удовлетворена е институционалната необходимост на библиотеката да поддържа постоянно повишаване на квалификацията на своите служители, за да е актуална и привлекателна за читателите и потребителите.

Развитието на личностните умения и професионалната квалификация води до оптимизиране на работния процес и по-добро качество на предоставените продукти и услуги на потребителите на библиотечно-библиографска информация. Дългосрочното планиране на професионалното развитие и дейностите за реализирането му допълват и надграждат полученото образование по библиотечно-информационни науки и е устойчива предпоставка за учене през целия живот. Крайният и устойчив резултат е неминуемото подобряване на функционалния модел на варненската библиотека чрез създаване на нови услуги и оптимизиране на вече съществуващите, за да се поддържа и развива съвременната визия на библиотеката на водещ културно-информационен и образователен институт.

Участието в предвидените мобилности е от изключителна важност за повишаване на професионалните умения и компетенции, за изграждане на широк личностен кръгозор с повече познание за библиотечно-информационната практика в условията на междукултурен диалог. Предвижда се ежегодно да повишават своята квалификация 6 служители на библиотеката в различни партньорски организации в Европейския съюз.

Основният фокус е върху:

  • повишаване на квалификацията на новопостъпилите служители, без професионален опит в международна среда;
  • изграждане на представа за функционалността на съвременната европейска библиотека и прилагане на наученото в конкретната практическа дейност на работните места;
  • повишаване на привлекателността на институцията чрез нейното дигиталното представяне сред потребителите;
  • създаване на условия за европейско сътрудничество между специалисти от сродни институции чрез обмяна на опит и добри практики с цел насърчаване на развитието на европейското пространство за учене през целия живот;
  • подобряване на възможностите за изучаване на чужди езици и насърчаване на езиковото многообразие и междукултурната осведоменост, което е от особено значение за ежедневната дейност на служителите.

Резултати от дейностите по проекта:

• разработени и внедрени 1 нова библиотечна услуга;

• оптимизирани 2 съществуващи библиотечни услуги.

Подробна информация за услугите >>>

  • Мобилност 2023
  • Мобилност 2024
  • Мобилност 2025
  • Мобилност 2026
  • Мобилност 2027

РБ Пенчо Славейков

Ръководител проект: Радка Калчева
E-mail: office@libvar.bg

Координатор:
д-р Цветелина Войчева
E-mail: ts_voycheva@libvar.bg

Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява одобрение на съдържанието, което отразява гледните точки само на авторите и не може да се търси отговорност от Комисията за всяка употреба, която може да бъде използвана за информацията, съдържаща се в нея.