Проект Сътрудничество и обвързаност чрез библиотечната технология (CULT – Collaboration and Utilization through Library Technology), договор No. 2019-1-BG01-KA104-061404.

Очаквани резултати

Ефективността на мобилностите се гарантира от професионалния подход, както от страна на заминаващите, така и от посрещащите организации. Устойчивостта на получените резултати се определя и от това, че те са с практическа насоченост и лесно намират своето приложение.
Количествени и качествени индикатори за измерване на резултатите са:

  • разработване и внедряване на 2 нови библиотечни услуги, от всяка мобилна група по 1;
  • оптимизиране на най-малко 4 библиотечни услуги, от всяка мобилна група по 2;
  • подобряване на вертикалната и хоризонталната комуникация в двете работни групи,
    включени в проекта, и библиотеката като цяло;
  • повишаване на броя на читателските посещения, реални и виртуални, с минимум 10% през следващата година, пряко следствие от внедряването на новите услуги;
  • подобряване на атмосферата за обслужване на потребителите в библиотеката;
  • повишаване на самочувствието на служителите в библиотеката и мотивацията им за личностно и кариерно развитие;
  • повишаване на езиковите компетенции по английски език.

Оценката на работата по проекта е важна за неговия краен успех. Гаранция е, че проектът ще донесе добавена стойност за целевите групи и за всички останали заинтересовани страни.
В дългосрочен план качеството ще се проследява, като се наблюдава въздействието на проекта върху целевата група – професионално, личностно и кариерно израстване на участниците в мобилността. Резултатите от оценката на мобилността ще бъдат използвани и за подобряване на провеждането на бъдещи мобилности, надграждане на положителните страни и елиминиране на евентуални слабости.