Проект Сътрудничество и обвързаност чрез библиотечната технология (CULT – Collaboration and Utilization through Library Technology), договор No. 2019-1-BG01-KA104-061404.

Регионална библиотека „Пенчо Славейков“ – Варна спечели проект Сътрудничество и обвързаност чрез библиотечната технология (CULT – Collaboration and Utilization through Library Technology), с номер на договор 2019-1-BG01-KA104-061404, финансиран по Програма „Erasmus+” на Европейската комисия.

Проектът е по дейност КД1 Образование за възрастни. Визитите ще се състоят от 21 до 26 октомври 2019 г.  в гр. Кран, Словения, и от 18 до 23 ноември 2019 г. в гр. Залцбург, Австрия.

Десет служители на Регионална библиотека „Пенчо Славейков” – Варна са разпределени в две работни групи, съобразно изискванията на служебните им задължения за работа с двете ключови групи потребители – обслужване на детска и тийнейджърска читателска аудитория, и библиотечно обслужване на активно възрастно население.

Проектът предвижда пет участници в мобилността да посетят Австрийската библиотечна служба в Залцбург, Австрия. Организацията е с приоритет на дейност сред детската и младежката читателска аудитория. Приемащата организация предлага иновативни за българската среда методи и подходи за работа с целевата група и ще запознае участниците със СТЕМ подход за възпитание и образование (STEM – Science, Technology, Engineering and Mathematics – науки, технологии, инженерство и математика), който се прилага у нас в образованието, но не е възприет в библиотеките.

Друг нов подход, с който ще бъдат запознати, е създаването на детски библиотеки на доброволчески принцип, нещо, което е твърде непопулярно у нас, но необходимо за отдалечени и малки населени места. Ще бъдат представени дигитални услуги за тийнейджъри с цел тяхното привличане като читатели в библиотеките – актуална тема и за Варненската библиотека.

Другата приемаща страна – Градска библиотека в гр. Кран, Словения, ще посрещне пет служители на библиотеката, за да ги запознае с подхода си за работа с представители на активната част от населението. Библиотеката в Кран разполага с нова модерна сграда, която функционира от 2011 г. – предпоставка за иновативни технологични решения в обслужването на читателите.

Функционалният модел на дейност е сходен с този на Варненската библиотека и там ще бъдат изпратени библиотекари от структурните звена с приоритет на дейност обслужване на граждани в активна възраст. Ще бъде представено регистрирането, обработването и заемането на електронни книги, дейност, която не се извършва в българските библиотеки; разнообразието от електронни услуги за населението, предлагани от библиотеката; портал за регионална история и култура Gorenjska; националния проект на Словения за рефериране и оценка на предлаганите в библиотеките заглавия – Portal dobreknjige.si.

Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява одобрение на съдържанието, което отразява гледните точки само на авторите и не може да се търси отговорност от Комисията за всяка употреба, която може да бъде използвана за информацията, съдържаща се в нея.

Информационно писмо