Проект Сътрудничество и обвързаност чрез библиотечната технология (CULT – Collaboration and Utilization through Library Technology), договор No. 2019-1-BG01-KA104-061404.

Обмяна на опит на 5 библиотекари от Регионална библиотека „Пенчо Славейков” – Варна в Австрийска библиотечна служба – Залцбург, Австрия, 18 – 23 ноември 2019 г.

19.11.2019 г. – първи ден от работното посещение:

  • Представяне на дейността на приемащата организация, запознаване с нейната структура и функционалност.
  • Работна среща със служителите на Австрийска библиотечна служа за практическа обмяна на опит. Посещение на структурните звена на институцията. Дискусионен семинар на тема „Развитие на съвременната европейска библиотека в условията на дигитална обществена трансформация”.

20.11.2019 г. – втори ден от работното посещение:

  • Представяне на СТЕМ подход за възпитание и образование (STEM – Science, Technology, Engineering and Mathematics – науки, технологии, инженерство и математика).
  • Методи и подходи за библиотечно програмиране за деца и тийнейджъри в Австрийска библиотечна служба – Залцбург, Австрия.
    Дискусионен семинар на тема „Предизвикателствата за привличане и удовлетворяване на читателските интереси и потребности сред деца и подрастващи в условията на дигитално и виртуално общуване, опосредствено от ролята на програмния код”.

21.11.2019 г. – трети ден от работното посещение:

  • Посещение на градската библиотека в Залцбург. Среща с ръководството и запознаване със структурата и функционалността на институцията.
  • Работна среща със служителите на градската библиотека в Залцбург за практическа обмяна на опит. Посещение на структурните звена на институцията на новопостроената сграда на библиотеката. Запознаване с условията за дигитално обслужване на читателите, профил “E–user”. Дискусия по възникнали въпроси от библиотечната практика в Залцбург.

22.11.2019 г. – четвърти ден от работното посещение:

  • Доброволчеството като начин на привличане на детската читателска аудитория. Посещение на две специализирани библиотеки за работа с деца, едната на територията на Залцбург (https://buch.stadt-salzburg.at/), а другата в неговите околности  (http://www.biblio.at/michaelbeuern/), създадени изцяло на доброволни начала – непопулярен и непознат в България подход за работа с детската читателска аудитория.
  • Работни срещи с дискусии с доброволците в двете библиотеки по въпроси на тяхната организация и функционалност.

Мобилност в Австрия