Global Navigation

Main Navigation

Sub-Navigation

  

Content

За библиотеката > Структура

 

 
 Директор
 • Емилия Станева-Милкова
 • тел./факс 052 659136
 • E-mail: office@libvar.bg

Обслужване на читатели

 
 • завеждащ Даниела Канева-Илиева
 • тел. 052 659161
 • E-mail: dkaneva@libvar.bg

Заемната за дома предоставя за избор книжни и некнижни материали за домашно ползване. Подръчният фонд е универсален по своя характер и в него е представена активно ползваната художествена и специализирана литература на български и чужди езици. Попълва се с нови заглавия, които отразяват съвременните тенденции в науката, поезията и белетристиката от наши и чужди автори. Книгозаемането за дома се извършва чрез автоматизирана система и при активен абонамент на читателя.

Читалнята предлага свободен достъп до енциклопедии, речници и справочници от всички области на знанието. В общата читалня се ползват и всички книги в ограничена екземплярност, периодични издания от минали години, както и широка гама от абонирани български и чуждоезикови списания за текущата година.
В Библиотеката е обособена читалня Периодика, която предлага за ползване ежедневни и седмични вестници от текущата година.

С помощта на квалифицирани специалисти в каталожната зала се осъществява връзката между читателя и книжовното богатство на библиотеката. Тук е разположена система от каталози в традиционен вид: систематичен и азбучен. Компютри, на разположение на читателите, предоставят възможност за самостоятелно ползване на електронния каталог и на базите данни в локалната мрежа.

Колекцията "Редки и ценни сбирки" включва заглавия, които представляват библиографска рядкост или имат особена стойност. Включени са първи издания на класиците на българската и чужда литература, първи преводи, книги със старинна и оригинална подвързия, издания с необикновен формат, книги с автографи. Колекцията "Българска възрожденска книжнина" обединява писмени паметници, допринесли за културното и духовното израстване на българите. Уникални са заглавията, влезли в националната библиография по описание на екземплярите, притежавани единствено от Варненската библиотека. През 1993 е издаден "Каталог на възрожденските книги и периодични издания, съхранявани в РБ "Пенчо Славейков". В колекцията се съхраняват библиофилски издания и книги.

Междубиблиотечно и международно книгозаемане е услуга за читателите с активен абонамент за не по-малко от 6 месеца и представлява възможност да се доставят за временно ползване книги и статиен материал от библиотеки в страната и чужбина. Предоставената литература не се заема за дома, а се ползва на място в читалните зали на библиотеката.

 
 • завеждащ Румяна Йовева
 • тел.: 052 643886, 052 643887
 • E-mail: srd@libvar.bg

За учащите от I до ХII клас Детски и Средношколски отдел предлага около 160 000 тома разнообразна литература, синхронизирана с интересите и потребностите на малките и големите ученици. Фондовете на отдела се обогатяват и обновяват постоянно с нови издания от научна, научно-популярна и художествена литература. Читалните зали предоставят около 100 заглавия от най-търсените периодични издания. Съхраняват се подборно вестници и списания от минали години, свързани с учебния процес и с интересите на читателите. В отдела, както и на страницата на библиотеката в Интернет, могат да се видят Препоръчителни списъци за учениците от ІІ до ХІІ клас, съобразени с учебната програма. В помощ на младата аудитория е автоматизираната База данни, с тематично подбрани статии от книги и от периодични издания. Читателите на Детски и Средношколски отдел имат възможност да сканират и да копират, могат да ползват безплатен Интернет. Към Детски и Средношколски отдел е организиран клуб "Сетива", ръководен от специалист, в който младите хора имат възможност да дискутират по свободно избрани от тях теми.

 
 • завеждащ Росица Тодорова
 • тел. 052 643711
 • E-mail: art@libvar.bg

Първоначално създаден като Сектор "Музика", отделът събира библиотечните материали по всички изкуства и се обособява като специализиран отдел "Изкуство" през 1979 г. Фондовете му са предназначени за специалисти и творци на изкуството, ученици и студенти от специализирани учебни заведения. Част от колекциите му са предназначени за по-широк кръг читатели - любители на музиката, киното и театъра. Книги, графични издания и нотна литература се предлагат в Заемна за дома. В Читалнята на отдела се предоставят за ползване български и чужди периодични издания, теоретична литература, репродукции на картини. Фонотеката съдържа музикални записи върху CD, аудиокасети и грамофонни плочи от всички стилове и жанрове на музиката. Читателите могат да ги слушат в музикалното студио или да ги заемат за дома. Във видеозалата се предлагат DVD и видеокасети от българското и световното игрално, и документално кино. Просторните зали на отдела са отворени за различни инициативи на библиотеката, изложби и презентации на книги.

 
 • завеждащ Росица Тодорова
 • тел. 052 643711
 • E-mail: acv@libvar.bg

Американската читалня към Регионална библиотека "Пенчо Славейков" - гр. Варна е открита на 12 ноември 2004 г., съвместно с Държавния департамент на САЩ и Американското посолство. Дарени са 1000 тома литература - енциклопедии, справочници, научно-популярни и художествени заглавия. Голяма част от библиотечните материали се заемат за дома, на разположение на читателите са копирни услуги, Интернет, аудио и визуална техника. Предлагат се документални и научно-популярни филми на различни носители - видеокасети, DVD и CD. Постоянно се обновяват и допълват реферативните бази данни от различни области на знанието. Читалнята е фокусно място с информационна и културна насоченост. Домакин е на изложби, концерти, срещи с творци.

На 12 октомври 2005 г., по време на гостуването във Варна на Негово превъзходителство г-н Джон Байърли - посланик на САЩ в България, читалнята бе именувана на Хенри У. Шумейкър - пълномощен министър на САЩ в България в периода 1930 - 1934 г.

 
 • завеждащ Бойка Тодорова
 • тел. 052 658452
 • E-mail: dtlsaal@libvar.bg

Немската читалня е открита през 1993 г. съвместно с Гьоте - институт и посолството на Германия у нас и представлява неразривна част от дейността на Регионална библиотека "Пенчо Славейков" - Варна. Читалнята разполага с фонд от около 8000 библиотечни материали - книги, аудиокасети, видеокасети, CD, CD-ROM, DVD и периодични издания от всички области на знанието. Детският кът дава възможност на малки деца и ученици да направят своите първи стъпки в изучаването на немски език. Към читалнята съществува специализиран фонд с учебни и методически материали. За дома се заемат почти всички библиотечни единици, с изключение на енциклопедии, справочници, речници и най-новите броеве на вестниците и списанията. Читателите могат да ползват копирни услуги, Интернет, аудио и визуална техника. Два пъти седмично в Немска читалня се провеждат консултации за преподаватели по немски език от специално обучено и упълномощено от Гьоте - институт лице. Организират се семинари, срещи, прожекции, тематични изложби. Два пъти годишно фондът на читалнята се обновява с новоизлезли и актуални издания от Германия.

 

Център за справочно-библиографска информация и регионална история

 
 • завеждащ Кристиана Димчева
 • тел. 052 659161
 • E-mail: dimcheva@libvar.bg

Справочно-библиографски отдел е информационен посредник между читателите и книжовното богатство. От 1991 г. изгражда специализирани тематични библиографски бази данни. Поддържа Интернет базиран Своден каталог на чуждите периодични издания, получавани в по-големите библиотеки от Североизточна България. Отделът координира издателската дейност на библиотеката - библиографски указатели в традиционен и електронен вид. Справочният отдел предлага документално информационно издирване, намира и предоставя библиографска и фактографска информация.

Регионална история е документален и информационен архив за историята, развитието и съвременното състояние на община Варна и Варненски регион. Създаден е през 60-те години, като част от справочно-библиографски отдел и предлага на читателите фонд от книги, служебни, периодични и графични издания, карти. Описва текущо и ретроспективно публикации за Варна и региона. Справочният апарат включва картотеки в традиционен и електронен вид. Притежава най-богатата колекция от периодика, издавана във Варненски регион, от края на ХІХ до ХХІ век. Сбирката от фотографии и картички представя град Варна през различни етапи от развитието му. Особено място заемат фотографиите на Карл Албрехт, правени през 1890 г по поръчка на Варненската община. Те са в основата на проекта "Стара Варна". "Варненски градски архив" е уникална сбирка от документи за развитието Варна, лица и събития, свързани с историята на града, публикувани и непубликувани материали.

Общественият информационен център предоставя достъп на читателите до информационни услуги, базирани на новите информационни технологии и Интернет: е-ресурси, електронни енциклопедии, пълнотекстови бази данни: CIELA.net, EBSCO, аналитични публикации на агенция Фокус. Уеб страницата на центъра е оформена като портал за местни ресурси, свързани с проблеми на гражданите. Центърът е част от информационното пространство с възможност за търсене в собствени бази данни и националната библиография. Разполага с модерна компютърна техника и извършва услуги, свързани с дигитализация на документи, притежание на библиотеката.

 

Комплектуване, регистрация и обработка на библиотечните фондове

 
 • завеждащ Мариана Гинева
 • тел. 052 659198
 • E-mail: mgineva@libvar.bg

Комплектуването има за цел да осигури максимално широк обхват на новопоявилите се заглавия за всички категории читатели. Тук се създава, допълва и обновява фондът на библиотеката. Според Закона за задължително депозиране на екземпляри от печатни и други издания, при нас постъпва по един безплатен екземпляр от цялата българска печатна продукция. Голямо е разнообразието на закупената от библиотеката литература. Постъпват материали чрез дарения и книгообмен. Ежегодно във фонда се регистрират около 12000 екземпляра книжни и некнижни носители на информация. Отчисляването поддържа актуалността на библиотечните материали. От 1990 г. Регистрацията на новите постъпления и отчисленията са автоматизирани.

 
 • завеждащ Румяна Недкова
 • тел. 052 659198
 • E-mail: rumi@libvar.bg

Изпълнявайки успешно своите задачи по обработка и каталогизация на библиотечните документи, отделът има възлово място в структурата на библиотеката. Обработката и каталогизирането на библиотечните документи са процеси, които формират, създават и осигурват нормалното функциониране на библиотечния справочен апарат, представен в традиционен фишов и автоматизиран вариант. Отразената в тях релевантна информация, благодарение на on-line режима на работа, достига максимално лесно, точно и бързо до всички отдели на библиотеката и до всички читатели и потребители.

 
 • завеждащ Мадлена Герова
 • тел. 052 658470
 • E-mail: madlen@libvar.bg

Отдел "Периодика" регистрира и поддържа електронен каталог на постъпващите в библиотеката периодични издания. Регулярно провежда абонаментната кампания за български и чужди вестници и списания. Читателите имат възможност да ползват около 7000 заглавия на български и чужди езици.

 

Информационни технологии

 
 • завеждащ инж. Радка Калчева
 • тел. 052 659217
 • E-mail: kalcheva@libvar.bg

Отговорностите на отдел "Информационни технологии" включват:
1. Системна поддръжка и обновяване на хардуера, системния и приложен софтуер в библиотеката.
2. Системна поддръжка, техническо развитие и структурно обновяване на Базите данни поддържани в библиотеката - включително локални Бази данни и Интернет каталози. Поддръжка и на Своден каталог на чуждите периодични издания на Библиотеките от Североизточна България.
3. Поддръжка на функционирането на локалната мрежа - Интранет - и Интернет връзка.
4. Поддръжка и актуализация на Уеб сървъра на библиотеката.

Към задълженията на служителите на отдела се включват и: спецификация, конфигурация, инсталация, подмяна, поддръжка на работните станции, мрежово оборудване - хардуер и софтуер, мрежови сървъри, и други устройства използвани в библиотечната инфраструктура. Процесът на определяне на на най-ефектвините, широкообхватни и ефикасни мрежови услуги и средства в помощ на позвателите на библиотеката и библиотечния персонал, е една от отговорностите на отдела, която се координира с ръководството на библиотеката.

 

Административно-финансов отдел

 
 Счетоводство, каса
 • гл. счетоводител Димитричка Ефтимова
 • тел. 052 659202
 • Счетоводство
 • тел. 052 659227
 • Каса
 • тел. 052 659171
 • E-mail: acct@libvar.bg

Нагоре

Sidebar

Footer