Директор

Радка Калчева
Административно-финансов отдел

  • Гл. счетоводител – тел. 052659227
  • Каса – тел. 052659171
  • E-mail: acct@libvar.bg
Нина Велкова
Нина Велкова
Гл. счетоводител
Междубиблиотечно заемане, редки и ценни сбирки, експертно-консултантска и методическа дейност

Даниела Илиева
Даниела Канева-Илиева
Главен библиотекар
Редакционно-издателска дейност, Варненски исторически архив, координация и връзки с институции

Кристиана Димчева
Кристиана Димчева
Главен библиотекар
Книгозаемане и Читални зали

Деница Чолакова
Главен библиотекар
Детски и средношколски комплекс

 

Жечка Кираджиева
Главен библиотекар
Отдел Изкуство

Росица Тодорова
Росица Тодорова
Главен библиотекар
Справочно-библиографски отдел, Регионална история, Информационен център

Емил Демирев
Главен библиотекар
Американска читалня

Цветелина Войчева
д-р Цветелина Войчева
Американска читалня
Немска читалня

Бойка Тодорова
Бойка Тодорова
Немска читалня
Комплектуване на библиотечните фондове

Ваня Трандова
Обработка на библиотечните фондове

Румяна Недкова
Румяна Недкова
Главен библиотекар
Информационни технологии

инж. Наталия Ангелова
Периодика

Мадлена Герова
Мадлена Герова
Сектор Периодика

Информация за контакт

Регионална библиотека “Пенчо Славейков”

бул. Сливница 34
9000 Варна

Информационен център – тел./факс 052659132
E-mail: office@libvar.bg

Детски и средношколски комплекс

бул. Осми Приморски полк 110
9000 Варна

тел. 052643886
E-mail: srd@libvar.bg

Отдел Изкуство

ул. Ген. Паренсов 3
9000 Варна

тел. 052643711
E-mail: art@libvar.bg

Социални медии: